Kotilinkki | Sähköistä asuntosi myynti

Helpoin tapa myydä asunto

Täytä asunnon perustiedot ja valitse välittäjäsi. Me hoidamme loput.

Välityspalkkion näet syöttämällä postinumerosi.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Myyntitoimeksiantosopimus

Yhteystietosi

Myytävän kohteen tiedot

Kampanjakoodi

Seuraava   
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Myyntitoimeksiantosopimus

Marko Paloniemi

Toimitusjohtaja, julkinen kaupanvahvistaja, LKV
040 139 5066

Myynnistä vastaava välittäjä

Välitysliike:
Käyntiosoite:
Vastaava välittäjä:
Puhelinnumero:


Hinnat ja ehdot

Välityspalkkiomme on kiinteä ja määräytyy kohteen sijainnin postinumeron mukaan. Välityspalkkiomme alueellanne on COMMISSION_TAG €. Välityspalkkio sisältää arvonlisäveron 24 %. Myymättä jääneestä kohteesta emme peri välityspalkkiota.  

Välityspalkkion lisäksi tulee maksettavaksi asiakirjakulut; huoneistojen osalta isännöitsijän laskutuksen mukaan ja kiinteistöjen osalta 150 € (maanmittauslaitos).  

Toimeksiantosopimus on voimassa 4 kk allekirjoituspäivämäärästä.


   Edellinen
Seuraava   
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Myyntitoimeksiantosopimus

Myyntihinta

Arviosi kohteen myyntihinnasta, tai jos olet epävarma, voit jättää kentän tyhjäksi.

Tarvittaessa myyntihintaa voidaan myyjän suostumuksella nostaa tai laskea. Jos myyntihinnasta ei päästä sopimukseen, on osapuolilla oikeus perua sopimus.


   Edellinen
Seuraava   
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Myyntitoimeksiantosopimus

Myyntisopimuksen ehdot. Lähetämme ehdot myös sähköpostiisi.

1. TOIMEKSIANNON SISÄLTÖ

Toimeksiantaja antaa välitysliikkeelle yksinoikeudella välitettäväksi (jollei kohdassa 11 ole muuta sovittu) tämän sopimuksen liitteessä yksilöidyn omaisuuden jäljempänä mainituilla ehdoilla. Välitysliike on oikeutettu välittämään kohdetta tässä sopimuksessa ja sen liitteessä yksilöidyssä kunnossa ja varustein.

Välitysliikkeen tehtävänä on:

•arvioida huoneiston todennäköinen velaton kauppahinta kauppahintatilastojen ja/tai markkinatietämyksensä perusteella sekä ilmoittaa niissä tapahtuvista muutoksista toimeksiantosuhteen aikana
•ilmoittaa huoneiston velattoman myyntihinnan arvioinnin perusteet
•laatia kohteen myyntimateriaali toimeksiantajan tässä sopimuksessa ja sen liitteissä antamien tietojen sekä kohdassa 9 mainitun selonottovelvollisuutensa perusteella hankittavien tietojen pohjalta
•järjestää myyntiesittelyt
•laatia tarjousasiakirjat ja esittää ne toimeksiantajalle
•laatia kauppakirja ja varainsiirtoverolaskelma
•huolehtia kaupan käytännön järjestelyistä.

Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon sekä toimeksiantajan että ostajan edut. Välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden se tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen tai toimeksiantosopimuksen tekemiseen. Välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa sovittua tai kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa säädettyä.

2. MYYNTIHINTA JA MYYNTINÄKÖKOHDAT

Velattomaan myyntihintaan sisältyy huoneistoon mahdollisesti kohdistuva lainaosuus. Lainaosuuden määrä selvitetään isännöitsijätodistuksesta, jossa oleva lainaosuuden suuruus ei välttämättä vastaa kaupantekohetken tilannetta. Tieto pyritään vielä erikseen tarkistamaan isännöitsijältä kaupantekohetken mukaiseksi. Mikäli lainaosuustieto ei ole saatavissa tai se ei ole hankaluuksitta saatavissa tai se ei ole tarkoituksenmukaisin kustannuksin hankittavissa, tulee välitysliikkeen kuitenkin ilmoittaa toimeksiantajalle mahdollisesta lainaosuuden pienentymisestä ja sen määrää koskevan tiedon mahdollisesta epätarkkuudesta. Välitysliike arvioi todennäköisen myyntiajan toimeksiantosopimuksen selostusliitteen tekohetkellä. Myyjän antama myyntihinta arvioidaan ja tarkastetaan toimeksiantosopimuksen selostusliitteen tekohetkellä. Jos hintanäkemykset poikkeavat olennaisesti toisistaan eikä niistä päästä sopimukseen, on osapuolilla oikeus toimeksiantosopimuksen irtisanomiseen. Myyntihintaa koskevat muutokset sovitaan erikseen. Mikäli lainaosuus yhtiössä tehtyjen päätösten vuoksi merkittävästi kasvaa, osapuolet sopivat uudelleen velattomasta myyntihinnasta.

3. TOIMEKSIANNON VOIMASSAOLOAIKA

3.1 Toimeksianto on voimassa neljä kuukautta (4 kk) tämän sopimuksen tekohetkestä.

3.2 Toimeksiantajalla on oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus päättymään heti, jos toimeksiannon mukaisen välitystehtävän toteuttaminen on tullut toimeksiantajan sairauden, toimeksiantajan lähiomaisen tai tähän verrattavan läheisen sairauden tai kuoleman taikka lain tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi tai muusta pääasiassa toimeksiantajasta riippumattomasta syystä toimeksiantajalle suhteettoman epäedulliseksi tai epätarkoituksenmukaiseksi. Tämä oikeus toimeksiantajalla on siihen saakka, kunnes hän on hyväksynyt ostotarjouksen. Tällaisessa tapauksessa toimeksiantajan on korvattava välitysliikkeelle jo aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sovitusta palkkioperusteesta riippumatta.

4. KÄSIRAHAN VASTAANOTTAMINEN

Välitysliikkeellä on oikeus vastaanottaa tehdyn tarjouksen vakuudeksi käsiraha, jonka suuruus on enintään 4 % tarjotusta kauppahinnasta. Kun käsiraha vastaanotetaan, tehdään kirjallinen ostotarjous. Käsirahaa säilytetään välitysliikkeen asiakasvaratilillä kauppakirjan allekirjoittamiseen saakka, jolloin välitysliikkeellä on oikeus kuitata käsirahasta välityspalkkio. (Käsirahan määrää koskeva rajoitus ei koske sopimuksia, joissa tarjouksen tekijänä on muu kuin kuluttaja).

Mikäli toimeksiantaja kieltäytyy tekemästä hyväksymänsä tarjouksen mukaista lopullista kauppaa, välitysliikkeellä on oikeus palauttaa käsiraha ostotarjouksen tekijälle.

5. VÄLITYSPALKKION MÄÄRÄ JA SUORITTAMINEN

5.1 Välityspalkkio määräytyy kohteen sijainnin postinumeron mukaan. Kohteenne sijainnin mukainen välityspalkkio on COMMISSION_TAG €. Välityspalkkio sisältää arvonlisäveron 24 %. Välityspalkkion lisäksi myyjä maksaa isännöitsijäntodistuksen ja sen liitteiden kustannukset isännöitsijän laskutuksen mukaan.

5.2 Välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon, kun toimeksiantaja on hyväksynyt ostotarjouksen. Jos lopullista kauppaa ei synny ostotarjouksen tekijästä johtuvasta syystä ja hyväksytyn tarjouksen vakuudeksi on maksettu käsiraha, joka jää hyväksytyn tarjouksen perusteella myyjälle, välitysliikkeellä on oikeus puoleen tästä käsirahasta, kuitenkin enintään sovitun välityspalkkion määrään. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa. Jos ostotarjouksessa on sovittu vakiokorvauksesta (sopimussakosta) ja toimeksiantajalle syntyy ostotarjouksen perusteella oikeus vakiokorvaukseen (sopimussakkoon), välitysliikkeellä on oikeus puoleen maksetun vakiokorvauksen (sopimussakon) määrästä. Välitysliikkeelle vakiokorvauksesta (sopimussakosta) tuleva osuus voi kuitenkin olla enintään 2 % sovitusta kauppahinnasta. Välitysliikkeelle tuleva osuus voi kaikissa tapauksissa olla enintään sovitun välityspalkkion suuruinen. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa.

5.3 Jos toimeksiantaja toimeksiannon voimassaoloaikana myy tai muuten luovuttaa toimeksiannon kohteena olevan omaisuuden kokonaan tai osittain, välitysliikkeellä on oikeus palkkioon kohdan 5.1 mukaisesti, ellei kohdassa 11 ole toisin sovittu.

5.4 Välitysliikkeellä on lisäksi oikeus palkkioon, jos toimeksiantaja ei hyväksy ostotarjousta, joka vastaa tässä toimeksiannossa tai myöhemmin erikseen hyväksyttyjä toimeksiannon ehtoja.

5.5 Jos kaksi kohdetta, joista kummastakin välitysliikkeellä on voimassa oleva myyntitoimeksianto, vaihdetaan keskenään, välitysliike on oikeutettu palkkioon kummastakin toimeksiannosta. Mikäli välitysliikkeellä olevat osto- ja myyntitoimeksianto kohtaavat kaupassa edellä mainitulla tavalla, välitysliikkeellä on oikeus vain yhden välityspalkkion määrään.

5.6 Välityspalkkio erääntyy maksettavaksi kaupantekotilaisuudessa. Jos välitysliikkeellä on oikeus palkkioon tai korvaukseen kohdissa 5.2–5.5 määritellyillä perusteilla, palkkio tai korvaus erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua välitysliikkeen lähettämästä laskusta. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

6. PALKKIO TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAJAN JÄLKEEN

Välitysliikkeellä on oikeus palkkioon, jos välitettävänä olevaa omaisuutta koskeva kauppa päätetään 6 kuukauden kuluessa tämän sopimuksen päättymisestä, ja voidaan olettaa, että kaupan syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toimeksiantaja myy huoneiston sellaiselle ostajalle, joka on jo toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana käynyt ostoneuvotteluja välitysliikkeen kanssa, voidaan välitysliikkeen toimenpiteiden yleensä katsoa vaikuttaneen olennaisesti kaupan syntymiseen.

Jos toimeksiantaja on tehnyt tämän sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen toimeksiantosopimuksen toisen välitysliikkeen kanssa, hän on kuitenkin velvollinen maksamaan välityspalkkion vain sille välitysliikkeelle, jonka kanssa toimeksiantosopimus oli voimassa, kun toimeksiantaja hyväksyi välitettävästä omaisuudesta tehdyn tarjouksen.

7. OSAPUOLTEN ILMOITUKSET

Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan, jos välitettävä omaisuus on ollut omistajan ja hänen puolisonsa yhteisenä kotina.

Toimeksiantaja on tietoinen, että jollei hän ole omistusaikanaan käyttänyt vähintään puolta huoneistosta yhtäjaksoisesti vakituisena asuntonaan, myynnistä voi syntyä verotettavaa luovutusvoittoa, jollei tällaista yhtäjaksoista asumisaikaa jokaisen osaomistajan osalta omistusaikana ole vähintään kahta vuotta.

Toimeksiantaja sitoutuu suorittamaan kaikki kaupantekohetkellä maksamatta olevat vastikkeet kauppahinnasta asunto-osakeyhtiölle kaupanteon yhteydessä.

8. TOIMEKSIANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että laki velvoittaa hänet antamaan tiedon kaikista tiedossaan olevista ja sopimuksen laatimisen jälkeen tietoonsa tulleista seikoista, joiden voidaan olettaa vaikuttavan ostajan ostopäätökseen. Toimeksiantajan on kerrottava esimerkiksi huoneiston tai asunto-osakeyhtiön rakennusten kuntoon liittyvät seikat, yhtiövastikkeen muutokset ja suunnitteilla olevat korjaukset.

9. VÄLITYSLIIKKEEN TIEDONSAANTI

Välitysliikkeellä on kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain mukainen selonottovelvollisuus. Toimeksiantaja valtuuttaa välitysliikkeen pyytämään ja saamaan tähän toimeksiantosopimukseen liittyen pantinhaltijalta tiedot kaikista pantattuihin osakkeisiin liittyvistä sitoumuksista sekä kirjallisen ilmoituksen siitä, millä kauppahinnalla ne voidaan luovuttaa ostajalle.

Toimeksiantaja valtuuttaa välitysliikkeen hankkimaan myös kaikki muut kaupanteossa tarvittavat, lain edellyttämät asiakirjat sekä tiedot myyntikohteesta (esim. sähkö, vesi- ja energialaskutuksesta sekä mahdollisesti maksamattomista laskuista).

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla tai esim. valtakunnallisen kuluttajaneuvojan välityksin, toimeksiantaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Tätä sopimusta koskeva kanne on käsiteltävä toimeksiantajan Suomessa olevan asuinpaikan käräjäoikeudessa. Jos toimeksiantajan asuinpaikka on ulkomailla, oikeuspaikkana on huoneiston sijaintipaikan käräjäoikeus. Toimeksiantajan suostumuksella kanne voidaan käsitellä välitysliikkeen kotipaikan käräjäoikeudessa.

11. MUUT EHDOT

Toimeksiantajalla on neljäntoista vuorokauden (14 vrk) oikeus tämän toimeksiantosopimuksen perumiseen. Sähköpostiin lähetettävän toimeksiantosopimuksen liitteenä on kotimyyntiasiakirja ja peruutusohje. Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että tämän sopimuksen tietoja talletetaan välitysliikkeen toimeksiantopäiväkirjaan lain kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) määräysten mukaisesti. Lisäksi tietoja voidaan tallettaa välitysliikkeen asiakasrekisteriin henkilötietolain sallimissa puitteissa ja käyttää esimerkiksi tutkimus-, tilastointi- ja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tästä sopimuksesta liitteineen on laadittu samansisältöiset kappaleet toimeksiantajalle ja välitysliikkeelle. Toimeksiantajan kappale lähetetään toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Tähän sopimuksen liittyy erillinen selostus myytävästä kohteesta. Selostus laaditaan välitysliikkeen edustajan käydessä paikan päällä myynnin kohteessa. Edustaja ottaa samalla käynnillä myyntikuvat kohteesta.


TOIMEKSIANNON EHDOT

1.    Toimeksiannon sisältö

Toimeksiantaja antaa välitysliikkeelle yksinoikeudella välitettäväksi (jollei kohdassa 11 ole muuta sovittu) tämän sopimuksen liitteessä yksilöidyn omaisuuden jäljempänä mainituilla ehdoilla. Välitysliike on oikeutettu välittämään tätä kohdetta tässä sopimuksessa ja myöhemmin laadittavassa selostusliitteessä mainitussa kunnossa ja varustein.

Välitysliikkeen tehtävänä on:
•    arvioida kohteen todennäköinen kauppahinta kauppahintatilastojen ja/tai markkinatietämyksensä perusteella, sekä ilmoittaa niissä tapahtuvista muutoksista toimeksiantosuhteen aikana.
•    ilmoittaa kohteen myyntihinnan arvioinnin perusteet
•    laatia kohteen myyntimateriaali toimeksiantajan tässä sopimuksessa ja sen liitteissä antaminen tietojen, sekä kohdassa 9 mainitun selonottovelvollisuutensa perusteella hankittavien tietojen pohjalta
•    järjestää myyntiesittelyt
•    laatia tarjousasiakirjat ja esittää ne toimeksiantajalle
•    laatia kauppakirja
•    huolehtia kaupan käytännön järjestelyistä

Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon sekä toimeksiantajan että ostajan edut.
Välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden se tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen tai toimeksiantosopimuksen laatimiseen.
Välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa sovittua tai kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa säädettyä.

2.    Myyntihinta ja myyntinäkökohdat

Myyjän asettama myyntihinta tarkistetaan välitysliikkeen edustajan käynnin yhteydessä. Mikäli toimeksiantajan asettama myyntihinta poikkeaa olennaisesti välitysliikkeen edustajan näkemyksestä ja siitä ei päästä neuvottelemalla sopimukseen, on osapuolilla oikeus toimeksiantosopimuksen irtisanomiseen.
Myyntihintaa koskevat muutokset sovitaan erikseen.

3.    Toimeksiannon voimassaoloaika


3.1    Toimeksianto on voimassa neljä kuukautta (4kk).


3.2    Toimeksiantajalla on oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus päättymään heti, jos toimeksiannon mukaisen välitystehtävän toteuttaminen on tullut toimeksiantajan sairauden, toimeksiantajan lähiomaisen tai tähän verrattavan läheisen sairauden tai kuoleman taikka lain tai viranomaisen toimenpiteiden vuoksi tai muusta pääasiassa toimeksiantajasta riippumattomasta syystä toimeksiantajalle suhteettoman epäedulliseksi tai epätarkoituksenmukaiseksi. Tämä oikeus toimeksiantajalla on siihen saakka, kunnes hän on hyväksynyt ostotarjouksen. Tällaisessa tapauksessa toimeksiantajan on korvattava välitysliikkeelle jo aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sovitusta palkkioperusteesta riippumatta. (Irtisanomisoikeus ei koske sopimuksia, joissa kohde kuuluu toimeksiantajan elinkeinotoimintaan.)


4.    Käsirahan vastaanottaminen

Välitysliikkeellä tai tämän edustajalla on oikeus vastaanottaa tehdyn tarjouksen vakuudeksi käsiraha, jonka suuruus on enintään 10 % tarjotusta kauppahinnasta. Kun käsiraha vastaanotetaan, tehdään kirjallinen ostotarjous. Käsiraha säilytetään välitysliikkeen asiakasvaratilillä kauppakirjan allekirjoittamiseen saakka, jolloin välitysliikkeellä on oikeus kuitata käsirahasta välityspalkkio.
Mikäli toimeksiantaja kieltäytyy tekemästä hyväksymänsä tarjouksen mukaista lopullista kauppaa, välitysliikkeellä on oikeus palauttaa käsiraha ostotarjouksen tekijälle.

5.    Välityspalkkion määrä ja suorittaminen

Välityspalkkio määräytyy kohteen sijainnin postinumeron mukaan. Kohteenne sijainnin mukainen välityspalkkio on COMMISSION_TAG €. Välityspalkkiot sisältävät arvonlisäveron 24%.

Sovitun välityspalkkion lisäksi peritään asiakirjojen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista sataviisikymmentä euroa (150€).
Kaupanvahvistaja perii kaupan osapuolilta kaupanvahvistuksesta maanmittauslaitoksen määräämän maksun (120€) ja mahdolliset matkakulut.

5.1    Välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon, kun kaupasta on toimeksiannon voimassa ollessa sitovasti sovittu, ellei kohdista 5.3 – 5.5 muuta johdu (Kiinteistön osalta sitova sopiminen edellyttää maakaaren 2 luvun 1§:n mukaista muotoa).

5.2    Jos lopullista kauppaa ei synny ostotarjouksen tekijästä johtuvasta syystä ja hyväksytyn tarjouksen vakuudeksi on maksettu käsiraha, joka jää hyväksytyn tarjouksen perusteella myyjälle, välitysliikkeellä on oikeus puoleen tästä käsirahasta, kuitenkin enintään sovitun välityspalkkion määrään. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa.
Jos ostotarjouksessa tai esisopimuksessa on sovittu sopimussakosta (vakiokorvauksesta) ja toimeksiantajalle syntyy sen perusteella oikeus sopimussakkoon (vakiokorvaukseen), välitysliikkeellä on oikeus puoleen maksetun sopimussakon (vakiokorvauksen) määrästä, kuitenkin enintään välityspalkkion määrään. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa.

Välitysliikkeellä on edellä mainittu oikeus käsirahaan tai sopimussakkoon (vakiokorvaukseen) kiinteistön osalta vain silloin, kun tarjous on tehty ja hyväksytty maakaaren 2 luvun 1 §:n mukaisessa muodossa.

Jos ostaja kiinteistön osalta vetäytyy tekemästään tarjouksesta, jota ei ole tehty maakaaren 2 luvun 1§:n edellyttämässä muodossa, välitysliikkeellä on oikeus saada toimeksiantajalta kohtuullinen korvaus ostotarjoukseen liittyvistä välitysliikkeelle aiheutuneista kustannuksista sekä työstä. Korvaus erääntyy maksettavaksi, kun toimeksiantaja on saanut tarjouksen tekijältä sitä koskevan suorituksen. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa.

5.3    Jos toimeksiantaja toimeksiannon voimassaoloaikana myy tai muuten luovuttaa toimeksiannon kohteena olevan omaisuuden kokonaan tai osittain, välitysliikkeellä on oikeus kohdan 5.1 mukaiseen palkkioon, ellei kohdassa 11 ole toisin sovittu

5.4    Välitysliikkeellä on lisäksi oikeus kohdan 5.1. mukaiseen palkkioon, jos toimeksiantaja ei hyväksy ostotarjousta, joka vastaa tässä toimeksiannossa tai myöhemmin erikseen hyväksyttyjä toimeksiannon ehtoja, tai jos toimeksiantaja ei tee kauppaa huolimatta hyväksymästään tarjouksesta, kiinteistön osalta siitä riippumatta, onko tarjous tehty ja hyväksytty maakaaren 2 luvun 1§:n edellyttämässä muodossa. Palkkion perusteena on ostotarjouksessa oleva hinta.

5.5    Jos toimeksiantaja ei ole velvollinen suorittamaan välityspalkkiota, toimeksiantaja suorittaa välitysliikkeelle korvauksen asiakirjojen hankkimiskuluista 150 euroa (sis. alv 24%).

5.6    Jos kaksi kohdetta, joista kummastakin välitysliikkeellä on voimassa oleva myyntitoimeksianto, vaihdetaan keskenään, välitysliike on oikeutettu palkkioon kummastakin toimeksiannosta. Mikäli välitysliikkeellä olevat osto- ja myyntitoimeksianto kohtaavat edellä mainitulla tavalla, välitysliikkeellä on oikeus vain yhden välityspalkkion määrään.

5.7    Välityspalkkio erääntyy maksettavaksi kaupantekotilaisuudessa. Jos välitysliikkeellä on oikeus palkkioon tai korvaukseen kohdissa 3.2 tai 5.3 – 5.6 määrätyillä perusteilla, palkkio erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua välitysliikkeen lähettämästä laskusta. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

6.    Palkkio toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan jälkeen

Välitysliikkeellä on oikeus kohdan 5.1. mukaiseen palkkioon, jos välitettävänä olevaa omaisuutta koskeva kauppa päätetään 6 kuukauden kuluessa tämän sopimuksen päättymisestä, ja voidaan olettaa, että kaupan syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toimeksiantaja myy kohteen sellaiselle ostajalle, joka on jo toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana käynyt ostoneuvotteluja välitysliikkeen kanssa, voidaan välitysliikkeen toimenpiteiden yleensä katsoa vaikuttaneen olennaisesti kaupan syntymiseen.
Jos toimeksiantaja on tehnyt tämän sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen toimeksiantosopimuksen toisen välitysliikkeen kanssa, hän on kuitenkin velvollinen maksamaan välityspalkkion vain sille välitysliikkeelle, jonka kanssa toimeksiantosopimus oli voimassa, kun toimeksiantaja hyväksyi välitettävästä omaisuudesta tehdyn tarjouksen.

7.    Osapuolten ilmoitukset

Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan, mikäli myytävä kohde tarkoitettu käytettäväksi hänen ja hänen aviopuolisonsa tai rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) tarkoittaman puolison yhteisenä kotina.
Toimeksiantaja on omistusaikanaan käyttänyt vähintään puolta kohteella sijaitsevasta rakennuksesta yhtäjaksoisesti vakituisena asuntonaan.
Jollei tällaista yhtäjaksoista asumisaikaa jokaisen osaomistajan osalta omistusaikana ole vähintään kahta vuotta, myynnistä voi syntyä verotettavaa luovutusvoittoa.

8.    Toimeksiantajan tiedonantovelvollisuus

Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että laki velvoittaa hänet antamaan tiedon kaikista tiedossaan olevista ja sopimuksen laatimisen jälkeen tietoonsa tulleista seikoista, joiden voidaan olettaa vaikuttavan ostajan ostopäätökseen. Toimeksiantajan on kerrottava esimerkiksi epäillyt kosteus- ja homeongelmat ja puutteet kohteen salaojituksessa tai vesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmissä.

9.    Välitysliikkeen tiedonsaanti

Välitysliikkeellä on kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain mukainen selonottovelvollisuus.
Toimeksiantaja velvoittaa välitysliikkeen pyytämään ja saamaan tähän toimeksiantosopimukseen liittyen pantinhaltijalta tiedot kaikista pantti- ja haltijavelkakirjoihin liittyvistä sitoumuksista ja niiden määristä, sekä kirjallisen ilmoituksen siitä, millä kauppahinnalla ne voidaan luovuttaa ostajalle.
Toimeksiantaja vakuuttaa välitysliikkeen hankkimaan myös kaikki muut kaupanteossa tarvittavat, lain edellyttämät asiakirjat sekä tiedot myyntikohteesta (esim. maksuunpantu ja suorittamatta oleva kiinteistövero sekä muut kohteeseen kohdistuvat maksut, kuten sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätehuoltomaksut ja liittymämaksut).

10.    Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla tai esim. valtakunnallisen kuluttajaneuvojan välityksin, toimeksiantaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Tätä sopimusta koskeva kanne on käsiteltävä toimeksiantajan Suomessa olevan asuinpaikan käräjäoikeudessa, ellei toimeksiantaja halua nostaa kannetta kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa. Jos toimeksiantajan asuinpaikka on ulkomailla, oikeuspaikkana on kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeus. Toimeksiantajan suostumuksella kanne voidaan käsitellä välitysliikkeen kotipaikan käräjäoikeudessa.

11.    Muut ehdot

Toimeksiantajalla on neljäntoista vuorokauden (14 vrk) peruutusoikeus tähän toimeksiantosopimukseen. Sähköpostiin lähetettävän toimeksiantosopimuksen liitteenä on kotimyyntiasiakirja ja peruutusohje.
Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että tämän sopimuksen tietoja talletetaan välitysliikkeen toimeksiantopäiväkirjaan lain kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) määräysten mukaisesti. Lisäksi tietoja voidaan tallettaa välitysliikkeen asiakasrekisteriin henkilötietolain sallimissa puitteissa ja käyttää esimerkiksi tutkimus-, tilastointi- ja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tästä sopimuksesta liitteineen on laadittu saman sisältöiset kappaleet toimeksiantajalle ja välitysliikkeelle. Toimeksiantajan kappale lähetetään toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tähän sopimukseen liittyy myöhemmin laadittava erillinen selostus myytävästä kohteesta. Selostusliite laaditaan kiinteistönvälittäjän toimesta kohteeseen tutustumisen ja valokuvauksen yhteydessä.

 

   Edellinen